Algemene voorwaarden MijnAfkomst.NL

Artikel 1 : Definities

1.1 Onderzoeker: MijnAfkomst.NL.
MijnAfkomst.NL is een handelsnaam van AUSMA-RANCAP VOF, gevestigd te Gendringen (Gelderland).
1.2 Klant: de persoon die één of meer diensten en/of producten afneemt.
1.3 Producten: Stamreeks, Moederreeks, Kwartierstaat, Stamboom, Naam-Stamboom, Parenteelstaat of anders gedefinieerde zoekopdracht.


Artikel 2 : Privacy

2.1 De klant levert privacygevoelige data aan ten behoeve van één of meer producten.
De onderzoeker zal deze data enkel in het kader van genealogisch onderzoek toepassen en niet aan derden verstrekken.
2.2 Alle data, welke op verzoek van de klant aan de onderzoeker zijn geleverd over zowel overleden als levende personen, vallen onder de Nederlandse privacywetten.
2.3 De klant is niet gerechtigd om data over levende personen te publiceren.
2.4 De klant is niet gerechtigd om zonder goedkeuring vooraf van levende (familie)verwanten data over overleden personen te publiceren.
2.5 De onderzoeker zal geen onderzoek verrichten naar of publiceren over eventuele levende verwanten van een voorouder van de klant.


Artikel 3 : Prijzen

3.1 Alle prijzen op de website zijn in Euro's (€).
3.2 De prijzen op de website geven een indicatie van de te verwachten kosten.
3.3. Vooronderzoek (om te bepalen of onderzoek haalbaar is) is ten allen tijde gratis , tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 4 : Offerte

4.1 De onderzoeker is verplicht om de klant een op maat gemaakte schriftelijke offerte aan te bieden.
4.2 De offerte is bindend na schriftelijke acceptatie door de klant.
4.3 Bij wijziging van de prijs dient de klant geïnformeerd te worden, waarna het de klant is toegestaan de overeenkomst alsnog te verbreken.


Artikel 5 : Annulering

5.1 De klant kan een aanvraag voor onderzoek annuleren.
5.2 Reeds gemaakte kosten en gewerkte uren door de onderzoeker worden bij annulering doorbelast
middels berekening via het op dat moment geldende uurtarief aan de klant.


Artikel 6 : Betaling

6.1 Betaling geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum. Alle overboekingsgegevens staan op de
factuur vermeld.
6.2 Bij overschrijding van de vastgestelde betalingstermijn is de onderzoeker volgens de Nederlandse wet
gerechtigd om rente te berekenen en een incassobureau in te schakelen.
6.3 Alle kosten van het incassobureau komen voor rekening van de klant.

 

Artikel 7 : Levering

7.1 Het bestelde product wordt definitief gemaakt na schriftelijke acceptatie van de preview door de klant. Verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van detoestemming van de levende personen in de rapporten van de onderzoeker is gelegen bij de klant. Bij hetgeven van schriftelijke acceptatie van de pre-view verklaart de klant het genoemde in ditartikel te hebben uitgevoerd.
7.2 Levering van de producten zal geschieden na ontvangst van het factuurbedrag op de rekening van de onderzoeker.
7.3 De levering vindt per email of post plaats, tenzij anders is afgesproken.
7.4 Indien de levering door vermissing niet aankomt bij de klant, zal de onderzoeker dit met de postleverancier afhandelen en zorg dragen voor een nieuwe levering.


Artikel 8 : Auteursrecht

8.1 Alle rapporten van de onderzoeker en kopieën die wij leveren van archieven en andere bronnen vallen onder het auteursrecht.
De klant mag deze alleen voor zijn/haar eigen genealogische onderzoek gebruiken.
8.2 De klant heeft schriftelijke toestemming nodig van de auteursrechthouder om de aangeleverde documenten te publiceren, bijvoorbeeld voor een (persoonlijke) genealogische website, openbaar boek of andere vormen van publicatie.


Artikel 9 : Aansprakelijkheid

9.1 De onderzoeker is niet aansprakelijk voor eventuele schade die diens klanten aanrichten door privacywetten of auteursrechten te schenden.

 

© MijnAfkomst.NL januari 2021