Parenteelstaat

Een parenteel is een overzicht van alle afstammelingen van een bepaald ouderpaar, de stamouders genoemd, niet alleen in mannelijke lijn, maar ook in vrouwelijke lijn. Een parenteel is meestal zeer uitgebreid. De opbouw van een parenteel komt overeen met die van een stamboom, maar is uiteraard veel uitgebreider. Niet alleen de lijnen van de zonen worden vervolgd, maar ook de lijnen der dochters.... Bij een stamboom beperkt het onderzoek zich tot één familienaam, bij een parenteel volg je ook de nakomelingen die door de huwelijken van de dochters erbij kwamen.

 

In een parenteelstaat krijgen personen een nummer volgens een bepaald systeem. Zo kun je de verschillende generaties en de relaties tussen de personen in een lijst met voorouders terugvinden. Dat systeem wordt in een stamboom verfijnd door de kinderen van de stamvader in volgorde van geboorte de cijfers 1, 2, 3 enzovoort te geven. Kinderen met nageslacht krijgen een generatienummer, meestal gevolgd door kleine letters a, b, c enzovoort.

De parenteel is door zijn omvang en door allerlei praktische moeilijkheden bij het vinden van de benodigde gegevens (vaak zijn de huwende dochters moeilijk te achterhalen) een niet zo vaak gebezigde genealogie. Zelden zijn ze geheel compleet. Uit een echtpaar, dat in het midden van de achttiende eeuw gehuwd is, kunnen - bij een gemiddeld kindertal van ongeveer vijf - in twee eeuwen wel meer dan tienduizend afstammelingen voortkomen. Per generatie moet in dat geval een vervijfvoudiging van het aantal nakomelingen plaatsvinden: vijf kinderen, 25 kleinkinderen, 125 achterkleinkinderen, 600, 3000, 15000, enzovoort.

Bovendien zegt het feit dat iemand een ver familielid is de mensen minder wanneer deze een andere familienaam draagt. Over het algemeen heeft dus de stamboom, het overzicht van afstammelingen in mannelijke lijn, bij de meeste genealogen de voorkeur boven de parenteelstaat, het overzicht van afstammelingen in zowel mannelijke als vrouwelijke lijn. In de genealogische wereld is de parenteel daarom een betrekkelijk nieuw verschijnsel.